Nokia Snake


Nokia Snake, One Green Bean / HMD / Nokia Mobile